فروش در دوران رکود

دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - برنامه های آموزشی افزایش درآمد (بخش دوازدهم)

برنامه های آموزشی جهت افزایش درآمد

راهبرد دوازدهم برگزاری برنامه های آموزشی که منجر به افزایش در آمد می شوند. شرکت هایی که بیشترین میزان و درصد نیروی فروش را دارند و […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - فروش بیشتر به مشتریان محتاط (بخش یازدهم)

فروش بیشتر به مشتریان محتاط

راهبرد یازدهم ایجاد تیم فروش مشتری محور: نیروهای فروش هنگامی که بازار دچار رکود است و مشتریان در دخل و خرج محتاط هستند خدمات برجسته ای […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - جذب مشتریان محتاط و مردد (بخش دهم)

جذب مشتریان محتاط و مردد

راهبرد دهم تمرین خصلت های فروشی که منجر به جذب مشتریان محتاط و مردد می شود: فروشندگانی که نگرش مثبت تری از خود در ذهن مشتری […]
دی ۲۲, ۱۳۹۵
فروش در دوران رکود - تنظیم لیستی از مشتریان ثابت (بخش نهم)

تنظیم لیستی از مشتریان ثابت و وفادار

راهبرد نهم تهیه فهرستی از مشتریانی که به بهبود و توسعه فروش کمک می کنند. اگر بدون معرف ورابط با سوژه ها تماس بگیرد تنها ۲ […]