قالب وردپرس

رفتار مصرف کننده

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

رفتار مصرف کننده – محیط اقتصادی و رفتار مصرف کننده (بخش دوم)

محیط اقتصادی و رفتار مصرف کننده محیط اقتصادی شامل منابع پولی، طبیعی و انسانی می‌شود که بر رفتار افراد و گروه‌ها اثر می‌گذارد. محیط اقتصادی در […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

رفتار مصرف کننده – چارچوب سازماندهی رفتار مصرف کننده (بخش اول)

مطالعه رفتار مصرف کننده، نقش بسزایی در نحوه تصمیم گیری مدیریتی ایفا می کند. شرکت ها، سیاست گذاران عمومی و سازمانهای غیرانتفاعی از مفاهیم مربوط به […]