فرهنگ واژگان برند

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
فرهنگ واژگان برند

ساختار، مدیر امور هنری و کارها و تصاویرگرافیکی

ساختار: Architecture ساختار نام تجاری راه و روش ترکیب و نام‌گذاری نام‌های تجاری شرکت و چگونگی ارتباط همه‌ی اسامی تجاری با یکدیگر است. ساختار جزء مهمی […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
فرهنگ واژگان برند

سفیران، علوم تجزیه و تحلیل، فروشگاه پشتیبان و گزارش سالانه

سفیران: ambassadors اشخاصی که نماینده‌ی نام تجاری هستند، اما به طور مستقیم به وظایف ارتباطات بازاریابی مربوط نمی‌شوند. از هر کارمند انتظار می‌رود تا ارزش‌های نام […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
فرهنگ واژگان برند

الگوی آیدا، آگاهی از نام تجاری، فعالیت‌ها، علا‌‌قه‌ها و عقاید، اتحاد و نام‌گذاری الفبایی- عددی

الگوی آیدا: AIDA Model یک الگوی «سلسله‌ی مراتب تأثیرات» است که بر پایه‌ی آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام می‌باشد؛ چهار گام پی در پی که یک […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
فرهنگ واژگان برند

کهنگی و ملال آور شدن /غیر موثر بودن تبلیغات، بازاریابی وابستگی، آژانس های رابط، آژانس ثبت

کهنگی و ملال آور شدن /غیر موثر بودن تبلیغات: Advertising Wear Out بیانگر هنگامی است که مصرف کنندگان به یک پیام تبلیغی بی تفاوت می شوند؛ […]