قالب وردپرس

شیوه های ارزیابی در ارگونومی شغلی

آذر ۳, ۱۳۹۵
ارگونومی شغلی

ارگونومی شغلی – ارزیابی ارگونومیک از کارهای نشسته (بخش سیزدهم)

هر سازمانی دارای تشکیلات و سیستم اداری و قانون و مقررات خاص خود می باشد. برای فعالیت خود از ساختمانی با اتاقهای که دارای مساحتهای متفاوتی […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
ارگونومی شغلی

ارگونومی شغلی – بهبود طراحی ایستگاه کار (بخش دوازدهم)

ایستگاه کار نشسته: در حالت نشسته سطح کار باید در حد آرنج باشد. در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید در حدود آرنج باشد. اگر برای […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
وضعیت بدن حین انجام کار

ارگونومی شغلی – وضعیت بدن حین انجام کار (بخش یازدهم)

انواع وضعیت های بدنی که بیشتر افراد هنگام انجام کار به خود می گیرند، می تواند موجب ایجاد درد در بخشهای خاصی از بدن شوند. تعدادی […]
آذر ۳, ۱۳۹۵
طراحی ارگونومیک کارگاه ها و شرایط کار

ارگونومی شغلی – طراحی ارگونومیک کارگاه ها و شرایط کار (بخش دهم)

روزانه در مشاغل صنعتی و غیر صنعتی و حتی زندگی زندگی روزمره، قطعات گوناگونی جابجا شده، کشیده شده ، برداشته و مورد جابجایی و حمل دستی […]