مدیریت خرید خارجی

بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

منابع دسترسی به تامین کنندگان

منابع عرضه کالا و اطلاعات در مورد فاکس و آدرس فروشندگان را می توانیم به طرق ذیل به دست آوریم: تجارت الکترونیک E-COM Merce روزنامه های […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مراحل انتخاب منبع فروش

شامل جمع آوری اطلاعات در مورد منابع فروش کالا و بررسی و انتخاب آنها است. ۱-مرحله بررسی منابع فروش کالا شامل جمع آوری اطلاعات فروشندگان از […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیک

امروزه مدیریت زنجیره تامین(عرضه) به عنوان یکی از مبانی زیرساختی و پیاده سازی تجارت الکترونیک در دنیا مطرح است. بسیاری از فعالیت های زنجیره تامین از […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵
مدیریت خرید خارجی

مفهوم مدیریت جامع هزینه

مفهوم مدیریت جامع هزینه این است که هرعاملی نه تنها باید با هزینه کمتر از قبل و نیز کمتر از تمامی رقبا انجام شود، بلکه برای […]