روانشناسی ارتباط

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط

خصوصیات تیپ شخصیتی صلح‌طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی صلح‌طلب (تیپ ۹) از سری تیپ‌های شخصیتی نُه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس با ما […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط

خصوصیات تیپ شخصیتی قدرت طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی قدرت طلب (تیپ ۸) از سری تیپ‌های شخصیتی نُه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس با […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط- تیپ شخصیتی ریاست طلب (بخش چهارم)

خصوصیات تیپ شخصیتی تنوع طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی تنوع طلب (تیپ ۷) از سری تیپ‌های شخصیتی نُه‌گانه خود و مشتریان بپردازیم پس با ما […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
روانشناسی ارتباط

خصوصیات تیپ شخصیتی عدالت طلب

همراهان گرامی امروز در نظر داریم به بررسی تیپ شخصیتی عدالت طلب (تیپ ۶) از سری تیپ های شخصیتی نه گانه خود و مشتریان بپردازیم پس […]