سواد عاطفی

فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- اصول سواد عاطفی (بخش نوزدهم)

اصول سواد عاطفی

همراهان گرامی اکنون می خواهیم چند اصل است که در همه بخش های مربوط به سواد عاطفی صدق می کند برایتان شرح دهیم: از دیگران اجازه […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- آموزش سواد عاطفی (بخش هجدهم)

آموزش سواد عاطفی

نابهنجاری و بی سوادی عاطفی یعنی این که احساسات و عواطف، دشمن ما هستند. اما وقتی که از نظر عاطفی وهیجانی باسواد می شویم، می توانیم […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- هفت منبع قدرت انسان (بخش هفدهم)

هفت منبع قدرت انسان

در دنیایی که قدرت انسان عمدتاً از طریق ۱- زور و خشونت و ۲- بازی های روانشناسانه اعمال می شود انسانها باید با هم متحد شده […]
فروردین ۸, ۱۳۹۵
سواد عاطفی- درجات مختلف هشیاری عاطفی (بخش شانزدهم)

درجات مختلف هشیاری عاطفی

هشیاری عاطفی یکی از بخش های اساسی سواد عاطفی را تشکیل می دهد و درجات مختلف هشیاری عاطفی، از ضعیف ترین درجه تا قوی ترین درجه […]